Enogtyve Bredel-slangepumper installeret i skelsættende projekt med bæredygtig energi


Bredel-slangepumper fa Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) er blevet installeret som del af et skelsættende projekt med håndtering af slibende stoffer på Dong Energys kraftvarmeværk i Studstrup. Projektet har bevidnet et skift fra kul til biomassebrændstof i overensstemmelse med ambitionen om at levere bæredygtig energi. Bredels peristaltiske slangepumper blev udvalgt af hovedentreprenøren, Eurocon, efter tests viste, hvordan specifikke udfordringer som høj massefylde, inhomogen masse, slidpartikler og højtryk kan løses med klare fordele sammenlignet med konkurrerende progressive fortrængningspumper. Sammen med bæredygtighed fremhæver det vellykkede projekt det nære samarbejde mellem WMFTG, Dong Energy og Eurocon med det formål at etablere rørstrækninger, fald, omdrejningshastigheder, pumpespecifikationer og optimal levetid for slangen. 

Dong Energys kraftvarmeværk i Studstrup er et af de største i Danmark. I sommeren 2016 påbegyndte værket et projekt, der bidrog til at opfylde ambitionen om at levere miljøvenlig fjernvarme til Århus og miljøvenlig elektricitet til det danske forsyningsnet.

Procesændring

Til omlægningen fra kul til biomasse (træpiller) havde Dong Energy brug for et anlæg, der kunne brænde aske fra kulforbrænding for derved at opnå den optimale binding af alkali i forbrændingsgassen. Dette ville også skåne kedlernes vægge mod ophobning af kedelsten/slagge og korrosion og samtidig reducere forgiftningen af deNox-katalysatoren. 
Til dette formål blandes flyveaske med 35% vand, der ledes ind i doseringstankene (hver med en tilbageløbsledning) gennem en 650m. lang rørledning og sprøjtes til sidst ind i pillepresserne. For at undgå bundfældning anvendes fire Bredel 80-slangepumper indeni til at cirkulere den opslæmmede flyveaske, som derefter doseres fra tilbageløbsledningen til en Babcock-kedel. Den opslæmmede aske doseres via fire træpillepressere, som alle er monteret med en Bredel 40-pumpe. Tilsammen omfatter anlægget 21 Bredel-pumper i forskellig størrelse, og nogle af dem er i drift uafbrudt.
Inden opførelsen af anlægget kunne begynde, skulle et forsøgsanlæg bygges for at fastsætte den opslæmmede askes viskositet og måle rørenes trykfald ved en given vandprocent, således at pumper og rørstrækninger kunne dimensioneres hensigtsmæssigt, siger Edo van der Meulen, Training & Application Manager for Watson-Marlow Bredel BV i Holland. ”På den baggrund beregnede vi, at blandeanlægget kunne dimensioneres til 50 m³/t, og det understøttende doseringssystem skulle sørge for tilførsel på maks. 280m³ om dagen. WMFTG deltog fuldt ud i dimensioneringen af pumperne og i trykberegningerne.”
Forlængelse af slangens levetid for at muliggøre maksimal oppetid

Allerede på et tidligt tidspunkt i projektet var det tydeligt, at potentialet for slitage af slangen var højt. Her bevidnede projektsamarbejdet mellem WMFTG, Eurocon og Dong Energy en levering af en optimeret løsning, der potentielt kunne resultere i store økonomiske besparelser - flyveaske håndteres normalt af store, dobbeltvirkende hydraulikpumper, der koster £500.000 stykket.Ved at foretage ændringer i processen blev det konstateret, at levetiden for slangeelementerne i naturgummi, som var i brug hos Dong Energy, kunne maksimeres. Med god ingeniørsupport fra WMFTG blev systemets kontratryk i forhold til finregulering optimeret, hvorved den mekaniske belastning på pumpernes slanger blev reduceret.

En anden justering indebar hastigheden i ledningerne. Her blev en oprindelig hastighed på 20rpm indstillet for at opnå en hastighed i ledningerne på 2 m/s. Det blev dog opdaget, at denne hastighed ikke var nødvendig for at undgå, at produktet bundfældedes. Anlægget kører i øjeblikket med 15rpm (for at opnå 1,5 m/s), men skal snart testes ved 1,2 m/s, hvilket også vil forbedre slangens levetid og derved øge processens oppetid. Indførelsen af pulseringsdæmpere for at løse kavitationsproblemet længere inde i ledningen har også givet en positiv ændring i pumpernes installation. På grund af pulseringsdæmperne og det reducerede flow blev systemets kontratryk mindsket til 50%. Dette har ingen virkning på proceshastighederne, da de fire Bredel 80-pumper kun cirkulerer opslæmmet flyveaske for at holde det opslæmmet.

 
Optimeret løsning
 
“For at opsummere er den slidende virkning på slangens levetid lav. Virkningen af faktorer som tør fastmasse og pumpehastighed er meget større,” siger van der Meulen. “I Studstrup kontrolleres flyveaskens fastmasse, som kommer ind i systemet, automatisk – når det overstiger grænsen for, at opslæmningen kan pumpes, aktiveres en Bredel 40 for at tilføre vand, indtil B100 [anvendes til at overføre den behandlede opslæmning fra en buffertank til en lagertank] kan pumpe igen. Hvad angår pumpehastigheden har den en næsten lineær virkning på slangens levetid: den halve hastighed er lig med den dobbelte levetid for slangen.”
Dette projekt er første gang, Eurocon har brugt peristaltiske pumper, men succesen har været så stor, at entreprenøren nu håber at bruge anlægget i Studstrup som demonstration for fremtidige kunder. Et andet anlæg for Dong Energy er allerede ved at blive drøftet.


 
  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler