Watson-Marlow Kft. ÁLTALÁNOS ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁS-NYÚJTÁSI FELTÉTELEK

Watson-Marlow Kft. ÁLTALÁNOS ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁS-NYÚJTÁSI FELTÉTELEK

  1. Fogalommeghatározások

„Munkanapok”: azok a napok (szombat, vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével), amelyeken Budapest bankjai nyitva tartanak.
„Vevő”: az Eladó ügyfele.
„Feltételek”: az áruértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vagy mindkettőre vonatkozó jelen feltételek.
„Szerződés”: az Eladó és a Vevő között áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, vagy mindkettő vonatkozásában létrejött kötelező érvényű szerződés.
 „Sürgősségi szerviz”: az Eladó által a Vevő számára nyújtott szervizszolgáltatás a Vevő üzemének vagy berendezésének meghibásodásából adódó vészhelyzet esetén, a jelen Feltételekkel összhangban, a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződéssel kapcsolatban.
„Vis maior esemény“: olyan esemény, amelyre az Eladónak nincs érdemleges befolyása, így többek között, de nem kizárólag sztrájkok, kizárások vagy egyéb munkaügyi viták (akár az Eladó, akár bármely más fél munkavállalóinak a bevonásával), valamely közüzemi szolgáltatás vagy közlekedési hálózat meghibásodása, elháríthatatlan események, háború, lázadás, terrorizmus, zavargások, szándékos rongálás, bármely törvény vagy kormányrendelet, szabály, rendelkezés vagy parancs betartása, baleset, üzem vagy gépek meghibásodása, tűzeset, árvíz, vihar, a beszállítók vagy az alvállalkozók részéről történő nemteljesítés.
„Áruk”: azok az áruk, amelyek vonatkozásában az Eladó a Megrendelés Visszaigazolásában hozzájárulását adta az áruk Vevő részére történő értékesítéséhez.
„Szellemi tulajdonjogok”: a világ bármely részén fennálló összes szerzői jogok, adatbázisjogok, félvezetők topográfiájához fűződő jogok, formatervezési mintaoltalomból eredő jogok, védjegyek, kereskedelmi nevek, szabadalmak, domain-nevek, valamint minden egyéb, hasonló jellegű szellemi tulajdonjogok (akár bejegyzett, akár nem).
 „Veszteségek”:
(a) bármilyen közvetett, különleges vagy következményes veszteség vagy kár; vagy
(b) adatok vagy egyéb berendezések vagy tulajdon elvesztése; vagy
(c) gazdasági veszteség vagy kár; vagy
(d) harmadik felek által elszenvedett bármilyen jellegű veszteség vagy kár tekintetében fennálló felelősség (ideértve minden esetben a járulékos vagy büntető jellegű kártérítéseket); vagy
(e) tényleges vagy várt nyereség, kamat, bevétel, várt megtakarítás vagy üzlet elvesztése, illetve a cégérték károsodása.
„Eladó”: Watson – Marlow Kft.
„Szolgáltatások”: azok a szolgáltatások, amelyek vonatkozásában az Eladó a Megrendelés Visszaigazolásában hozzájárulását adta a szolgáltatások Vevő részére történő teljesítéséhez.
„Árukra vonatkozó Előírások”: az Árukkal kapcsolatban, az Eladó és a Vevő által írásban elfogadott előírások.
Szolgáltatásokra vonatkozó Előírások”: a Szolgáltatásokkal kapcsolatban az Eladó és a Vevő által írásban elfogadott előírások.

2. A Szerződések értelmezése

(a) A nemzetközi értékesítésekről szóló egységes törvényt, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét és aNemzetközi Kereskedelmi Kamara által kidolgozott, a kereskedelmi feltételek értelmezésére vonatkozó nemzetközi szabályokat (INCOTERMS) ki kell zárni. Minden Szerződés értelmezésére, érvényességére és teljesítésére nézve Magyarország törvénye irányadó, az Eladó azon jogának sérelme nélkül, hogy keresetet indíthat a Vevő ellen bármely más illetékes bíróság előtt. A Szerződésekből eredő bármely követelés vagy vita Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatósága alatt áll és azok bírálják el. Bármely joghatóság vagy joghatóságok előtt indított eljárás nem zárja ki azt, hogy az Eladó eljárást indítson bármely egyéb joghatóság előtt, akár egyidejűleg vagy külön, amennyiben azt az adott egyéb joghatóság joga lehetővé teszi.
(b) Valamely Szerződés bármely rendelkezésének a teljes vagy részleges érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága semmilyen módon sem befolyásolja a Szerződés többi rendelkezésének az érvényességét vagy végrehajthatóságát. Bármely ilyen rendelkezés az érvényességéhez vagy végrehajthatóságához szükséges minimális mértékben módosítandó. Amennyiben az ilyen módosítás nem lehetséges, az adott rendelkezést külön kell választani az ilyen különválasztás érdekében szükséges utólagos módosítások mellett.
(c) Az itt használt fejezetcímek csak az áttekinthetőséget szolgálják, és nem befolyásolják a Szerződés szerkezetét 
(d) Az egyes számban használt szavak a többes számot is magukban foglalják és fordítva. 
(e) Valamely Feltételre történő hivatkozás ezen Feltételek valamelyikére való hivatkozásként értendő, ha a szövegösszefüggésből más nem következik.

3. Szerződések létrehozása, a Feltételek alkalmazása

(a) Minden Szerződésbe be kell építeni ezeket a Feltételeket. 
(b) E Feltételek bármely módosítása csak akkor érvényes, ha az írásban kifejezetten rögzítésre került, az Eladó nevében aláírásra jogosult fél aláírásával, és valamely Szerződés bármely módosítása csak írásban, az Eladó és a Vevő (vagy meghatalmazott képviselőik) aláírásával érvényes. 
(c) A leendő Vevő - adott esetben - az Eladó megrendelési formanyomtatványának kitöltésével rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat (vagy mindkettőt), vagy pedig saját megrendelési nyomtatványa benyújtásával (az ilyen nyomtatvány mindkét esetben: a „Megrendelés“). Minden Megrendelés úgy tekintendő, hogy az a leendő Vevő által az Eladó áruinak vagy szolgáltatásainak (vagy mindkettőnek) a megvásárlására tett ajánlat, amely áruk vagy szolgáltatások jelen Feltételek alapján meghatározásra kerülnek a Megrendelésben. 
(d) A Megrendelés csak akkor tekintendő elfogadottnak, amikor az Eladó kiállítja a megrendelés-visszaigazolási nyomtatványt a leendő Vevő részére, amelyben feltünteti, hogy elfogadta a leendő Vevő ajánlatát jelen Feltételek alapján (a „Megrendelés Visszaigazolása“). Az Eladó és a Vevő között abban az időpontban és azon a napon jön létre Szerződés, amikor az Eladó az adott árukat vagy szolgáltatásokat (vagy mindkettő) biztosítja a Vevő számára.
(e) A Szerződés magában foglalja az Eladó és a Vevő között létrejött teljes megállapodást, és a Vevő kijelenti, hogy nem hivatkozott olyan, az Eladó által vagy az Eladó nevében tett kijelentésre, ígéretre vagy nyilatkozatra, ami nem szerepel a Szerződésben. 
(f) A Vevő biztosítja a megrendelt áruk vagy szolgáltatások (vagy mindkettő) Megrendelésben foglalt leírásának és a vonatkozó előírások hiánytalanságát és pontosságát.
(g) E Feltételek alkalmazandók a Szerződésre, minden más feltétel kizárása mellett amelyek érvényesítésére vagy beépítésére a Vevő törekszik, vagy amelyek a kereskedelemből, szokásból, gyakorlatból vagy üzletmenetből fakadnak. E Feltételek kibővíthetők az Eladó által írásban rögzített és a Megrendelés Visszaigazolásában megerősített további feltételekkel. 

4. Árajánlatok és Megrendelések

(a) Az Eladó által kiadott bármely árajánlat nem minősül ajánlattételnek, és annak kiadása azzal a feltétellel történik, hogy Szerződés megkötésére csak azt követően kerülhet sor, hogy az Eladó a Megrendelés Visszaigazolását elküldte a Vevőnek. 
(b) Az Eladó által kiadott bármely árajánlat a kiadás napjától számított 30 munkanapig érvényes, feltéve, hogy az Eladó azt korábban nem vonta vissza a Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozatában.
(c) A Feltételek 4. szakaszának (d) bekezdésében foglaltak alapján az Eladó által elfogadott bármely Megrendelés azzal fogadható el, hogy az árukért vagy a szolgáltatásokért (vagy mindkettőért) járó ár az Eladó árajánlatában meghatározott ár, amennyiben az Eladó árajánlatának érvényessége még nem járt le, és az elfogadás idején az Eladó nem tett írásbeli visszavonó nyilatkozatot.
(d) Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az árajánlat érvényességi időtartamán belül és a Szerződés létrejötte előtt bármikor írásbeli nyilatkozatot tegyen az árajánlat visszavonására vonatkozóan. Amennyiben az Eladó módosítja bármely, eladásra kínált áru vagy szolgáltatás (vagy mindkettő) árát, az áruk vagy a szolgáltatások (vagy mindkettő) tekintetében meglévő árajánlat automatikusan visszavontnak tekintendő, és az Eladó új árajánlatot tesz a leendő Vevőnek. 
(e) Az Eladó árajánlataiban meghatározott árak héa nélkül értendők.
(f) A leendő Vevő által adott valamennyi Megrendelést faxon, postai úton vagy e-mailben kell leadni, illetve az Eladóval előzetesen történt írásbeli megállapodás esetén telefonon, vagy az Eladó elektronikus rendszerén keresztül, amelyen a leendő Vevők leadhatják rendeléseiket és teljesíthetik kifizetéseiket.

 ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSE

5. Az Áruk

(a) Az Áruk leírását az Árukra vonatkozó Előírások tartalmazzák. Az Áruknak minden lényeges szempontból meg kell felelniük az Árukra vonatkozó Előírásoknak. Az Árukra vonatkozó Előírásokban megadott bármely méret vagy súly csak becsült érték.(b) Minden, teljesítményre vonatkozó számadat, leírás (ami nem az Árukra vonatkozó Előírásokban szereplő leírás), rajz és áruminta csak hozzávetőleges, és csak iránymutatásul szolgál. Az Eladó nem felel azok pontosságáért, és azok nem képezik a Szerződés részét. Egyetlen Szerződés sem lehet minta alapján létrehozott szerződés.(c) Az Eladó módosíthatja az Árukra vonatkozó Előírásokat:(i) az Áruk megváltoztatása céljából, a Vevő megelégedettségére, az Áruk tökéletesítése érdekében, vagy; (ii) amennyiben azt előírja valamely alkalmazandó jogszabályi vagy szabályozási követelmény.(d) Az Eladó az átadást megelőzően bármikor megemelheti az Áruk árát a Vevőnek küldött írásbeli értesítés mellett, az Áruk költségeiben az Eladó oldalán az alábbiak miatt bekövetkezett bármely emelkedés érvényesítése érdekében:(i) bármely, az Eladó befolyásán kívül eső tényező (ideértve a devizaárfolyam-ingadozásokat, az adó- és illetékemeléseket, valamint az Áruk beszerzési vagy gyártási költségeinek megemelkedését);(ii) a Vevőnek a szállítási hatá ridő(k), a megrendelt Áruk mennyisége vagy típusa, vagy az Árukra vonatkozó Előírások megváltoztatására irányuló bármely kérése; vagy(iii) a Vevőnek az Áruk tekintetében adott bármely utasítása által okozott késedelem, vagy olyan késedelem, amely abból származik, hogy a Vevő nem ad az Eladónak megfelelő vagy pontos tájékoztatást vagy utasításokat az Áruk vonatkozásában.(e) Minden rajz, terv és árajánlat, amely alapján a Vevő a későbbiekben nem rendeli meg az Árukat, az Eladó tulajdonában marad, és a Vevő köteles azokat bizalmasan kezelni, és a Vevő azokat semmilyen módon nem használhatja fel. Az Eladót nem terheli felelősség az ilyen rajzokkal, tervekkel vagy árajánlatokkal kapcsolatban.

6. Szállítás és átadás

(a) A Feltételek jelen 6. pontja alkalmazásában az „Áruk“ kifejezés azokat az Árukat jelenti teljes egészükben, amelyek átadása nem részletekben történik, illetve részletekben történő átadás esetén az Áruk egyes részleteire vonatkozik.
(b) Az Eladó eltérő írásbeli kikötése hiányában az Áruk átadására az Eladó által a Megbízás Visszaigazolásában megadott helyszínen kerül sor („Átadási Pont“).
(c) Bármely megadott szállítási határidő becsült időpontnak tekintendő, és az átadás időpontja nem lényeges. Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy betartsa a megadott szállítási határidőt. Amennyiben nem határoztak meg szállítási határidőt, az átadásra észszerű időn belül sort kell keríteni. 
(d) Az eladó nem felel semmilyen veszteségért (a meghatározás szerint), ami közvetlenül vagy közvetve az áruk átadásának bármilyen késedelméből ered, akkor sem, ha az az eladó gondatlanságából fakad. 
(e) Az áruk átadásának késedelme nem jogosítja fel a vevőt arra, hogy megszüntesse vagy felmondja a szerződést, kivéve, ha a késedelem meghaladja a száznyolcvan (180) napot. 
(f) Az Áruk átadása akkor teljesül, amikor az Áruk megérkeznek az Átadási Pontra. Az Árukkal kapcsolatos kárveszély átszáll a Vevőre az Áruk átadásának teljesítésével. 
(g) A Szerződés ettől eltérő kifejezett rendelkezése hiányában az ár nem tartalmazza a normál szállítást és csomagolást. Az Eladó megválaszthatja az átadás módját, és a Vevőre terhelheti a szállítási költséget. Amennyiben a Vevő kérésére az Árukat valamilyen különleges vagy kifejezett módon kell kiszállítani, az Eladó a teljes szállítási díjat a Vevőre terheli. Amennyiben különleges csomagolásra van szükség (akár a Vevő kérésére, vagy azért, mert az Eladó úgy ítéli meg, hogy különleges csomagolásra van szükség), az Eladó a teljes csomagolási díjat a Vevőre terheli. 
(h) A tranzitáruk szállítására és/vagy biztosítására vonatkozó szerződés kötése esetén, amennyiben a Szerződés előírja, az Eladó kizárólag a Vevő megbízottjaként jár el.
(i) A Vevő köteles:
(i) átadáskor megvizsgálni az Árukat;
(ii) írásban értesíteni az Eladót és a fuvarozót bármilyen hiányról vagy kárról az átadás napját követő négy (4) Munkanapon belül, illetve az átadás elmaradása esetén tíz (10) Munkanapon belül azt a napot követően, amelyen rendes körülmények között az Árukat át kellett volna vennie; és
(iii) hiányos vagy sérült állapotban történő átadás esetén megfelelő lehetőséget biztosítani az Eladónak az Áruk ellenőrzésére, máskülönben úgy kell tekinteni, hogy a Vevő elfogadta az Árukat.
(j) AZ ÁRUK ÁTADÁSÁNAK ELMARADÁSA ESETÉN AZ ELADÓ FELELŐSSÉGE VAGY ARRA KORLÁTOZÓDIK, HOGY AZ ÁRUKAT ÉSZSZERŰ IDŐN BELÜL ÁTADJA, VAGY PEDIG ARRA, HOGY JÓVÁÍRÁST ÁLLÍT KI A SZERZŐDÉS SZERINTI ARÁNYOS ÁRON, AZ ADOTT ÁRUKRÓL KIÁLLÍTOTT SZÁMLA ELLENÉBEN.
(k) Az Eladónak jogában áll részletekben átadni az Árukat, amely esetben minden egyes részlet külön Szerződésnek tekintendő. A jelen megállapodásban foglalt más rendelkezések korlátozása nélkül, az átadás bármely Szerződés vagy részlet tekintetében történő elmulasztása vagy hibája nem jogosítja fel a Vevőt semmilyen másik Szerződés vagy részlet visszautasítására vagy felmondására.
(l) Amennyiben a Vevő bármely oknál fogva nem veszi át az Árukat két (2) Munkanapon belül azt követően, hogy az Eladó értesítette a Vevőt arról, hogy az Áruk készen állnak, vagy ha az Eladó nem tudja időben átadni az Árukat, mert a Vevő nem adott megfelelő utasításokat, illetve nem bocsátotta rendelkezésre a szükséges dokumentumokat vagy engedélyeket az Árukkal kapcsolatban, amikor az Eladó ajánlatot tett azok adott időpontban történő átadására, kivéve, ha a mulasztás vis maior esemény miatt következik be:
(i) az Áruk átadását elvégzettnek kell tekinteni reggel 9:00 órakor azt a napot követő második (2.) Munkanapon, amelyen az Eladó értesítette a Vevőt arról, hogy az Áruk készen állnak;
(ii) az Árukkal kapcsolatos kárveszély átszáll a Vevőre az átadás teljesülésével; és
(iii) az Eladónak jogában áll az Árukat tárolni addig, amíg sor kerül az átadásra, amely esetben a Vevőt terheli az összes kapcsolódó költség és kiadás (ideértve, korlátozás nélkül, a tárolást és a biztosítást). A Vevő felel az Eladó által elszenvedett összes veszteségért, ami amiatt keletkezik, hogy a Vevő nem veszi át az Árukat.
(m) Amennyiben tíz (10) Munkanappal azt követően, hogy az Eladó értesítette a Vevőt arról, hogy az Áruk készen állnak, a Vevő még mindig nem vette át az Árukat, az Eladónak jogában áll az Árukat teljes egészében vagy részben továbbértékesíteni vagy egyéb módon elidegeníteni.

7. Tulajdonjog

(a) Az átadott Árukra vonatkozó tulajdonjog csak akkor száll át a Vevőre, amikor az Eladó részére lehívható pénzeszközök formájában teljes egészében kifizetésre kerül (bármely késedelmi kamattal együtt) az alábbiak ellenértéke:
(i) az Áruk; és 
(ii) bármely egyéb áru vagy szolgáltatás, amelyet az Eladó leszállított a Vevőnek, és amely tekintetében a kifizetés esedékessé válik. 
(b) Mindaddig, amíg az Áruk tulajdonjoga át nem száll a Vevőre, a Vevő:
(i) az Áruk letéteményesének tekintendő;
(ii) köteles az Árukat a Vevő tulajdonában lévő más áruktól elkülönítve tárolni oly módon, hogy az Árukról továbbra is könnyen megállapítható legyen, hogy azok az Eladó tulajdonát képezik;
(iii) nem távolíthat el, nem törölhet le és nem fedhet el semmilyen, az Árukon lévő vagy azokra vonatkozó azonosító jelet vagy csomagolást;
(iv) nem rögzítheti vagy csatolhatja, illetve vonhatja össze az Árukat a Vevő helyiségeinek, üzemének vagy berendezéseinek egyik részével sem, az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül;
(v) köteles gondoskodni az Áruk kielégítő állapotának megőrzéséről;
(vi) köteles az Árukkal kapcsolatos kárveszély, és az Áruk tulajdonjogának átszállása közötti időszakra biztosítást kötni az Árukra, minden kockázat ellen, az Eladó által elfogadott jó hírű biztosítónál, az Áruk teljes árának figyelembevételével, és gondoskodni arról, hogy a biztosításban feltüntetésre kerüljön, hogy az Eladónak érdeke fűződik az Árukhoz mindaddig, amíg az Áruk tulajdonjoga át nem száll a Vevőre. Amennyiben a Vevő nem biztosítja az Árukat, az Eladónak jogában áll ezt megtenni a Vevő nevében, aki igény esetén köteles ezt visszatéríteni az Eladónak. Mindaddig, amíg az Áruk tulajdonjoga át nem száll a Vevőre, a Vevő köteles letéteményesként megőrizni az Eladó számára a biztosítási kötvényt és bevételeket;
(vii) köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót, ha a Vevőre nézve bekövetkezik a Feltételek 21. szakasza (a) bekezdésének
(iv)-(x) pontjában foglalt bármelyik esemény; 
(viii) köteles az Eladót tájékoztatni az Árukról, amint azt az Eladó időről időre megköveteli; és
(ix) nem idegenítheti el, nem számolhatja fel és nem terhelheti meg az Árukat vagy az Árukhoz fűződő bármely érdeket, illetve arra nem tehet kísérletet, azonban a Vevő független harmadik félnek továbbértékesítheti az Árukat szokásos piaci feltételek mellett, szokásos üzletmenete keretében.
(c) Amennyiben a Vevőre nézve bekövetkezik a Feltételek 21. szakasza (a) bekezdésének (iv)-(x) pontjában foglalt bármelyik esemény még azt megelőzően, hogy a Vevőre átszállna az Áruk tulajdonjoga, vagy az Eladó észszerű okkal feltételezi, hogy bármely ilyen esemény bekövetkezhet, és erről értesíti a Vevőt, akkor feltéve, hogy még nem került sor az Áruk továbbértékesítésére vagy más termékbe való visszavonhatatlan beépítésére, az Eladó bármely más jogának vagy jogorvoslati lehetőségének a korlátozása nélkül, az Eladónak jogában áll bármikor megkövetelni a Vevőtől az Áruk kiadását, és amennyiben a Vevő ezt nem teszi meg haladéktalanul, az Eladó beléphet a Vevő vagy más harmadik fél helyiségeibe, ahol az Árukat tárolják, annak érdekében, hogy azokat visszaszerezze. 

8. Az Árukra vonatkozó garancia

(a) Figyelemmel a Feltételek 8. szakaszának (b) bekezdésére, az Eladó garantálja, hogy az átadáskor és az átadás napját követő 12 hónapos időszak során az Áruk:
(i) megfelelnek az Árukra vonatkozó Előírásoknak; és
(ii) anyag- és kivitelezési hibáktól mentesek.
(b) Az olyan Áruk tekintetében, amelyek csomagok, vagy elektromosan vagy elektronikus úton vezérelt vagy működtetett Áruk, az Eladó garantálja, hogy átadáskor, valamint az átadás napját követő tizenkét (12) hónapos időszak során az Áruk:
(i) megfelelnek az Árukra vonatkozó Előírásoknak; és
(ii) anyag- és kivitelezési hibáktól mentesek.
(c) Figyelemmel a Feltételek jelen 8. szakaszának fennmaradó részére, az Eladó garantálja, hogy amennyiben a Vevő az Árukra vonatkozó jótállási időn belül (a Feltételek 8. szakaszának (a) vagy
(b) bekezdésében meghatározottak szerint) visszaküldi az Árukat, és az Eladó által végzett vizsgálat során az Árukról bebizonyosodik, hogy hibásak anyaguk vagy kivitelezésük tekintetében, vagy pedig az Árukra vonatkozó Előírásoknak való megfelelés tekintetében, az Eladó:
(i) értesíti a Vevőt arról, hogy az Áruk hibásnak bizonyultak anyaguk vagy kivitelezésük tekintetében, vagy pedig az Árukra vonatkozó Előírásoknak való megfelelés tekintetében; és
(ii) miután a Vevőt erről értesíti; 
(aa) az Eladó által gyártott Áruk tekintetében díjmentesen helyreállítja a hibát úgy, hogy (az Eladó választása szerint) kijavítja a hibás Árukat, kicseréli a hibás Áruk hibás alkatrészeit, vagy kicseréli a hibás Árukat (teljes egészében), ahogy azt az Eladó saját belátása szerint megfelelőnek tartja; vagy
(bb) az olyan kiszállított Áruk tekintetében, amelyeket nem az Eladó gyártott - amennyiben az Eladó erre jogosult - átengedi a Vevőnek, illetve saját belátása szerint minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy másképpen a Vevő rendelkezésére bocsássa - a Vevő költségére és minden, az Eladó oldalán azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő veszteség esetére szóló (adott esetben biztosított) kártérítés alapján - az ilyen hibákra vonatkozó kötelezettségekből és garanciákból származó előnyöket, amelyek az Eladó részére járhatnak az Áruk vagy azok bármely részének vagy alkatrészének gyártója és/vagy szállítója részéről. 
(d) A fenti garanciák alkalmazandók, kivéve, ha az Áruk hibája:
(i) teljes mértékben vagy részben az Áruk szállításával szükségszerűen együtt járó állagromlás miatt következett be;
(ii) akkor keletkezett, amikor a kárveszélyt a Vevő viselte:
(aa) a Vevő vagy alkalmazottai, megbízottai, tanácsadói vagy alvállalkozói szándékos mulasztása vagy gondatlansága miatt;
(bb) baleset miatt;
(cc) amiatt következett be, hogy a Vevő nem tartotta be az Eladó utasításait az Áruk tárolására, használatára, telepítésére, üzembe helyezésére vagy karbantartására vonatkozóan; 
(dd) amiatt következett be, hogy a Vevő nem követte a helyes kereskedelmi gyakorlatot;
(ee) amiatt következett be, hogy a Vevő az Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül módosítást vagy javítást végzett az Árukon;
(ff) természetes elhasználódás, gondatlanság miatt, vagy bármely rendellenes feltétel miatt, mint például (korlátozás nélkül) vízütés, korróziós hatás, a rendszer erős elszennyeződése, rádiófrekvenciás interferencia (RFI) vagy áramkimaradás. 
(e) A jelen Feltételek 8. szakaszában előírtak kivételével az Eladó nem tartozik felelősséggel a Vevőnek azért, ha az Áruk nem felelnek meg a jelen Feltételek 8. szakaszában meghatározott garanciáknak. 
(f) A jelen Feltételekben foglaltak alkalmazandók az Eladó által, a Feltételek 8. szakaszának (c) bekezdése alapján biztosított, javított vagy csereáruk vonatkozásában.
(g) A fenti jótállás nem vonatkozik korlátozott élettartamú fogyóeszközökre.

9. Visszatérítés 

(a) Az Eladó nem térít vissza a Vevőnek semmilyen, a Vevő által kifizetett összeget abban az esetben, ha a Vevő visszaküldi az Árukat (vagy azok egy részét), kivéve, ha ahhoz az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen hozzájárulást követően a Vevő vállalja, hogy a kiszámlázott érték harminc százalékának (30%) megfelelő összegű minimális kezelési díjat fizet az Eladó részére.
(b) A visszatérítés feltételeinek való megfelelés érdekében az Árukat megfelelő csomagolással kell ellátni, amely védelmet nyújt a szállítás során előforduló sérülések ellen, és azoknak értékesíthető állapotban kell megérkezniük az Eladóhoz legkésőbb huszonkettő (22) Munkanappal a Vevőnek történő átadást követően. A Feltételek ezen 9. szakaszának (b) bekezdésében használt „Áruk“ kifejezés a Feltételek 6. szakaszának (a) bekezdésében meghatározott jelentéssel bír. 

10. Utasítások, munkahelyi egészségvédelem és biztonság

(a) A Vevő köteles szigorúan betartani az Eladó írásbeli utasításaiban foglalt, az Áruk használatára és alkalmazására vonatkozó, rendelkezéseket azok összes módosításával együtt, és köteles gondoskodni arról, hogy a Vevőn kívüli bármely más személy, aki beszerzi az Árukat vagy hozzáférhet az Árukhoz, megkapja és betartja az utasításokat. 
(b) A Vevő kizárólagos felelősséggel tartozik és kártalanítja az Eladót minden, az Eladó által az Áruk bármely, az Eladó telepítési, használati és karbantartási utasításaiban szigorúan meghatározottaktól eltérő használata kapcsán elszenvedett Veszteségért.

11. Exportértékesítés

(a) Amennyiben az áruk exportértékesítésre kerülnek Magyarországról, a következő további Feltételek alkalmazandók, és amennyiben bármilyen ellentmondás merül fel a Feltételek jelen11. szakasza és bármely más Feltételek rendelkezései között, a Feltételek jelen 11. szakaszában foglalt rendelkezések az irányadók.
(b) Az export szállítások és dokumentáció költségéért felszámított díjat rögzíteni kell a Szerződésben.
(c) Az Eladó és a Vevő közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a Vevő a kifizetést az Eladó számára elfogadható visszavonhatatlan akkreditív formájában teljesíti, amelyet a Vevő az Eladó javára állít ki közvetlenül a Megbízás Visszaigazolásának átvételét követően, és amelyet megerősít az Eladó számára elfogadható, magyarországi bank. Az akkreditívet az Árukért fizetendő ár feltüntetésével kell kiállítani (amely ár tartalmazza a fizetendő adókat és illetékeket is) az Eladó részére, legalább hat hónapos érvényességgel. Az Eladó jogosult azonnali, készpénzben történő kifizetésre, amennyiben az akkreditívben meghatározott dokumentumokat bemutatja az adott magyarországi banknak.
(d) Ettől eltérő kifejezett írásbeli megállapodás hiányában, a Vevő részére Magyarországon kívül teljesített átadás a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kidolgozott, a kereskedelmi feltételek értelmezésére vonatkozó nemzetközi szabályokban (INCOTERMS) szereplő „bérmentesítve az eladó telephelyéig“ szabállyal összhangban történik. A Magyarország területén kívüli átadások esetén az Eladó nem vállal felelősséget az Árukat - a szállítás során - érő sérülésekért, illetve tengeri vagy háborús kockázatok tekintetében, az Eladó kifejezetten eltérő megállapodásának hiányában.
(e) Export esetén az exportáló fél, illetve import esetén az importáló fél felel azért, hogy megszerezzen minden szükséges engedélyt vagy egyéb, adott esetben bármely exporttal, újrakivitellel vagy importtal kapcsolatos, a Szerződés alapján előírt kormányzati meghatalmazást. A felek együttműködnek egymással bármely ilyen engedély vagy meghatalmazás megszerzése során, amelyre adott esetben szükség lehet, és benyújtanak minden nyilatkozatot, igazolást és biztosítékot az Áruk átadása, használata, elidegenítése, végfelhasználása, beszerzési forrása, nemzetisége és újrakivitele vonatkozásában, amelyre szükség lehet bármely szükséges engedély vagy kormányzati meghatalmazás felek általi kérelmezése során.
(f) Az ilyen engedélyek vagy meghatalmazások beszerzésével kapcsolatban felmerülő kormányzati díjak vagy illetékek export esetén az Árukat exportáló, míg import esetén az Árukat importáló felet terhelik.
(g) A Vevő vállalja, hogy: 
(i) nem kínálja az Árukat viszonteladásra olyan országban, ahová a Vevő tudomása szerint az Egyesült Államok kormánya, az Egyesült Királyság kormánya, az ENSZ, az EU vagy bármely más releváns szervezet tiltja az Áruk exportját; vagy 
(ii) nem kínálja az Árukat eladásra olyan személynek, akiről a Vevő tudja vagy gyanítja, hogy a későbbiekben értékesíteni fogja az Árukat olyan országban, ahová a Vevő tudomása szerint az Egyesült Államok kormánya, az Egyesült Királyság kormánya, az ENSZ, az EU vagy bármely más releváns szervezet tiltja az Áruk exportját.
(h) A Vevő kártalanítja az Eladót minden kötelezettség, veszteség, kár, költség és kiadás tekintetében, amelyet az Eladóval szemben megítélnek vagy amely az Eladónál felmerül a Vevőnek a Feltételek 11. szakasza (g) bekezdésében foglalt kötelezettségei megszegéséből eredően.
(i) A Vevő vállalja, hogy minden információt biztosít az Eladó részére, amelyet az Eladó indokoltan megkövetel az Áruk rendeltetési helyével és használatával kapcsolatban, annak érdekében, hogy az Eladó teljes mértékben megfeleljen az exportra vonatkozó megfelelő jogszabályoknak.

SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

12. Szolgáltatási időszak

(a) A Megrendelés Visszaigazolásában foglalt eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás egy (1) évre szól, amely időszak azon a napon kezdődik, amikor az Eladó kiállítja a Megrendelés Visszaigazolását a Vevő részére a Feltételek 3. szakaszának (d) bekezdésében foglaltak szerint („Szolgáltatási időszak“). 
(b) Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatási időszak során bármikor megemelje a Szolgáltatások árát. Az Eladó írásban értesíti a Vevőt bármely ilyen emelésről, legalább nyolc (8) héttel az emelés javasolt időpontja előtt. Amennyiben ez az emelés nem elfogadható a Vevő számára, a Vevő írásban értesíti az Eladót, az Eladó által küldött értesítés kézhezvételétől számított két (2) héten belül, és az Eladónak jogában áll egyéb jogai és jogorvoslati lehetőségei korlátozása nélkül felmondani a Szerződést négy (4) hét felmondási idővel, a Vevőnek küldött írásbeli értesítés útján. 

13. Szolgáltatásnyújtás

(a) Az Eladó vállalja, hogy a Szolgáltatásokat a Szolgáltatásokra vonatkozó Előírásokkal összhangban nyújtja minden lényeges tekintetben, valamint hogy szükség szerint biztosít minden tartalék- vagy cserealkatrészt és/vagy fogyóeszközt a Vevő gépei és/vagy berendezései számára az Eladó által kiadott Megrendelés Visszaigazolásában megjelölt telephely(ek)en.
(b) Amennyiben az Eladó vállalja a tartalék- vagy cserealkatrészek és/vagy fogyóeszközök biztosítását, azt szigorúan e Feltételek alapján kell teljesíteni.
(c) Bármely megadott teljesítési határidő csupán becslés, és a Szolgáltatások teljesítésének ideje nem képezi a Szerződés lényeges részét. Az Eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy betartsa a megadott teljesítési határidőt. Amennyiben nincs meghatározva a teljesítési határidő, a Szolgáltatásokat észszerű időn belül kell teljesíteni.
(d) AZ ELADÓ NEM FELEL SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT (A MEGHATÁROZÁS SZERINT), AMI KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS BÁRMILYEN KÉSEDELMÉBŐL ERED, AKKOR SEM, HA AZ AZ ELADÓ GONDATLANSÁGÁBÓL FAKAD. 
(e) A 13. SZAKASZ (G) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS KÉSEDELME NEM JOGOSÍTJA FEL A VEVŐT ARRA, HOGY MEGSZÜNTESSE VAGY FELMONDJA A SZERZŐDÉST, KIVÉVE, HA A KÉSEDELEM MEGHALADJA A SZÁZNYOLCVAN (180) NAPOT. 
(f) A 13. SZAKASZ
(G) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÁSOK NEM TELJESÍTÉSÉÉRT AZ ELADÓT TERHELŐ FELELŐSSÉG VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉSZSZERŰ HATÁRIDŐN BELÜL TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉRE, VAGY PEDIG A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL KIÁLLÍTOTT SZÁMLA ELLENÉBEN A SZERZŐDÉSES ÁR IDŐARÁNYOS ÖSSZEGÉRŐL SZÓLÓ JÓVÁÍRÁSI ÉRTESÍTÉS VEVŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KIÁLLÍTÁSÁRA KORLÁTOZÓDIK. 
(g)
Amennyiben a Vevő vagy a Vevő Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének elmulasztása megakadályozza vagy késlelteti az Eladót a Szolgáltatások nyújtásában („Vevő nemteljesítése“), az Eladó által a Vevőnek a Vevő nemteljesítése tárgyában küldött írásbeli értesítés mellett:
(i) az Eladónak jogában áll - egyéb jogai és jogorvoslati lehetősége korlátozása nélkül - felfüggeszteni a Szolgáltatások teljesítését mindaddig, amíg a Vevő nem orvosolja a nemteljesítését, valamint a Vevő nemteljesítése alapján mentesülni bármely kötelezettsége teljesítése alól annyiban, amennyiben a Vevő nemteljesítése akadályozza vagy késlelteti az Eladót a Szolgáltatások nyújtásában;
(ii) az Eladó nem felel semmilyen, a Vevő által elszenvedett Veszteségért, ami közvetlenül vagy közvetve a Szolgáltatások teljesítésének az Eladó általi elmulasztásából vagy késedelméből származik; és
(iii) a Vevő köteles igény esetén kártalanítani az Eladót minden, az Eladó által elszenvedett, a Vevő nemteljesítéséből közvetlenül vagy közvetve származó, veszteségért.
(h) Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az Eladó saját belátása szerint alvállalkozókat alkalmazzon a Szolgáltatások egészének vagy valamely részének az Eladó nevében történő elvégzésére (ideértve korlátozás nélkül bármely alkatrész vagy berendezés üzembe helyezését, telepítését, karbantartását vagy javítását).
(i) Az Eladó garantálja, hogy a Szolgáltatásnyújtás során elvárható gondossággal és figyelemmel jár el és megfelel valamennyi vonatkozó jogszabálynak és rendeletnek. Ugyanakkor az Eladó kizárja a felelősségét a Vevő gépeinek vagy berendezéseinek a gép vagy berendezés, vagy azok bármely alkatrésze által okozott meghibásodásából vagy teljesítménycsökkenéséből eredő közvetlen vagy közvetett Veszteségekért:
(i) ha azokat nem a vonatkozó telepítési, karbantartási vagy üzemeltetési utasításoknak megfelelően használták vagy üzemeltették; vagy
(ii) ha azokat nem az Eladó utasításainak vagy ajánlásainak megfelelően használták vagy üzemeltették; vagy
(iii) ha azokat a Vevő vagy bármely harmadik fél bármilyen módon átállította, megváltoztatta vagy módosította a gép vagy berendezés telepítésének vagy üzembe helyezésének napja vagy az Eladó munkavállalójának vagy alvállalkozójának legutóbbi látogatásának napja óta.
(j) A Vevő garantálja az Eladónak, hogy a Vevő gépeit és berendezéseit olyan minőségű vízzel látja el, amely megfelel a BS2486 szabványnak, valamint az Eladó által a Vevő gépeire és berendezéseire vonatkozóan a Vevőnek írásban megküldött bármely kiegészítő követelménynek. Az Eladó kizárja a felelősségét a közvetlenül vagy közvetve a Vevő gépeinek vagy berendezéseinek, a jelen garancia Vevő általi megszegése által, közvetve vagy közvetlenül okozott meghibásodásából vagy teljesítménycsökkenéséből eredő Veszteségekért.
(k) Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a Vevő költségén kicserélje a Vevő azon gépét vagy berendezését vagy azok bármely részét, amely működésképtelen vagy nem hatékony, amennyiben azt az Eladó szükségesnek ítéli meg ahhoz, hogy a Megrendelés Visszaigazolásában meghatározott előírásoknak megfelelően lássa el Szolgáltatásnyújtási kötelezettségét.
(l) Alternatívaként az Eladó a Vevőre terhelheti a Vevő gépe vagy berendezése bármely olyan részének a helyreállítását, amely – az Eladó megalapozott véleménye alapján – a helyszínen megfelelően vagy gazdaságosan nem javítható. Az Eladó valamennyi egység helyreállítási költségére vonatkozóan becslést készít a Vevő részére, és ha a Vevő nem ért egyet az egység(ek) helyreállításával, az Eladó fenntartja a jogot a Szolgáltatási terjedelem saját mérlegelése szerint szükségesnek tartott módosítására. 

14. Belépés a Vevő telephelyére (telephelyeire)

(a) A Vevő a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan teljeskörűen együttműködik az Eladóval, és az Eladó rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amelyet a Szolgáltatások teljesítése céljából az Eladó megalapozottan kér. A Vevő biztosítja, hogy ezen információk minden lényeges szempontból pontosak legyenek.
(b) A Vevő beszerzi és fenntartja a Szolgáltatás tervezett kezdő napját megelőzően esetlegesen szükséges licenceket, engedélyeket és hozzájárulásokat.
(c) A Vevő teljeskörű és szabad hozzáférést biztosít az Eladónak, munkavállalóinak, megbízottainak, tanácsadóinak és alvállalkozóinak a Vevő telephelyéhez (telephelyeihez), valamint a Vevőnek a Szerződés tárgyát képező gépéhez és berendezéséhez azzal, hogy az Eladó és munkavállalói, megbízottai, tanácsadói és alvállalkozói kötelesek megfelelni a Vevő által a telephely biztonságára és védelmére vonatkozóan támasztott észszerű követelményeknek. Ha a Szolgáltatásnyújtás céljából az előre egyeztetett látogatás időpontjában az Eladó munkavállalói, megbízottai, tanácsadói és alvállalkozói nem tudnak a Vevő telephelyére (telephelyeire) bejutni vagy a gépekhez vagy berendezésekhez hozzáférni, az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a Vevő telephelyén (telephelyein) várakozással töltött idő, valamint az utólagos látogatás végrehajtásának költségeit a Vevőre terhelje.
(d) Az Eladó megalapozott kérésére a Vevő az Eladó rendelkezésére bocsát egy biztonságos raktárterületet a Vevő telephelyén (telephelyein) az Eladó szolgáltatási eszközeinek tárolása céljából, és az Eladó valamennyi anyagát, eszközét, dokumentumát és egyéb tulajdonát (az „Eladó Szolgáltatási Eszközei”) biztonságos őrizet alatt tartja az adott raktárterületen, és viseli a kockázatokat. A Vevő az Eladó Szolgáltatási Eszközeivel kizárólag az Eladó írásbeli utasításai szerint rendelkezhet.
(e) Az Eladó munkavállalóinak, megbízottainak, tanácsadóinak vagy alvállalkozóinak látogatását megelőzően a Vevő:
(i) eltávolítja a csővezetékek hőszigetelését;
(ii) megfelelő állványzatot biztosít és épít (amennyiben szükséges) a Vevő gépéhez és berendezéséhez munkavégzés céljából történő hozzáférés érdekében; és
(iii) biztosítja a szükséges emelőeszközöket és kezelőszemélyzetet.
(f) Az Eladó munkavállalói, megbízottai, tanácsadói és alvállalkozói látogatását követően a Vevő felelős a csőhéjak visszahelyezéséért és a felhúzott állványzat elbontásáért.
(g) A Vevő biztosítja az Eladó munkavállalói, megbízottai, tanácsadói és alvállalkozói számára a Vevő egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi szabályzatai által előírt speciális védőöltözetet vagy -felszerelést (ide nem értve a munkavédelmi sisakot és szemüveget, overallokat és munkavédelmi bakancsokat, amelyeket az Eladó biztosít).
(h) A Vevő gondoskodik arról, hogy a Vevő káresetenként legalább hárommillió font (3 000 000 GBP) értékű felelősségbiztosítása kiterjedjen az Eladó munkavállalóira, megbízottaira, tanácsadóira és alvállalkozóira, míg az adott munkavállalók vagy alvállalkozók a Vevő telephelyén (telephelyein) tartózkodnak. 
(i) A sürgősségi szerviz kizárólag a Vevőnek a Szerződés tárgyát képező gépe vagy berendezése valódi vészhelyzeti meghibásodása esetén vehető igénybe, és annak költségeit az Eladó a Megrendelés Visszaigazolásában meghatározott megfelelő napi díjon terheli a Vevőre. Minden egyes sürgősségi szerviz a Szolgáltatásnyújtásról szóló Megrendelés Visszaigazolásában meghatározott napok számán túl további egy (1) Szolgáltatási napként kerül kiszámlázásra.
(j) A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó semmikor sem tulajdonosa, birtokosa vagy irányítója a Vevő telephelye (telephelyei) egyetlen részének sem (illetve nem minősül azok irányítójának) és/vagy a Vevő telephelye (telephelyei) egyetlen része tekintetében sem lát el vagy vállal egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok, szabályok vagy általános jog szerinti feladatokat vagy felelősséget.
ÁLTALÁNOS

15. Fizetés és a Vevő egyéb kötelezettségei

(a) Az Áruk tekintetében – a Feltételek 15. szakaszának (d) bekezdése alapján – az Eladó az Áruk feladásakor, vagy azt követően bármikor az Áruk teljes vételárát kiszámlázza a Vevőnek.
(b) A Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltatásokról szóló számlát az Eladó a Szerződésben meghatározottak szerint havonta vagy negyedévente állítja ki a Vevő részére. 
(c) Abban az esetben, ha a Vevő úgy dönt, hogy olyan további Árukat vagy Szolgáltatásokat vásárol az Eladótól, amelyek a Szerződésben nem szerepelnek, de a Szerződéshez kapcsolódnak, az így megrendelt Árukra és Szolgáltatásokra az adott Szerződés feltételei alkalmazandók, és – a felek közötti eltérő megállapodás hiányában – az Eladó adott esetben a Feltételek 15. szakaszának (a) vagy (b) bekezdése szerint, az eredeti Megrendelési számra hivatkozva állítja ki az adott Árukra és Szolgáltatásokra vonatkozó számlát a Vevő részére.
(d) Saját teljeskörű mérlegelése alapján az Eladó írásban hozzájárulhat ahhoz, hogy a Vevő az Áruk vételárát részletekben fizesse meg, vagy írásban hozzájárulhat ahhoz, hogy az Áruk vételárának megfizetése tekintetében hitelt biztosítson a Vevő számára. Abban az esetben, ha az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő az Áruk vételárát részletekben teljesítse, vagy hitelt biztosít, az Eladó az megállapodás szerinti vételárrészletekről havonta számlát állít ki a Vevő részére. Az Eladó - saját teljeskörű mérlegelése alapján - a Vevőnek írásban adott értesítéssel (azonnali hatállyal) visszavonhatja a Vevő jogosultságát a hitelre vagy az Áruk vételárának részletekben történő megfizetésére. 
(e) A Vevő köteles teljesíteni az Eladó által benyújtott minden egyes számlát:
(i) a számla keltétől számított harminc (30) napon belüli vagy a Szerződésben megállapított, a számla keltétől számított időszakon belüli időpont közül a korábbi napon; és
(ii)  Forintban (vagy az Eladó által mindenkor írásban elfogadott egyéb pénznemben), az Eladó által írásban meghatározott bankszámlára.
(f) A fizetések tekintetében az időpont a Szerződés lényeges részét képezi.
(g) A Szerződés szerint a Vevő által fizetendő összegek nem tartalmazzák a mindenkor felszámítandó héa összegét. Abban az esetben, ha az Eladó által a Vevő felé, a Szerződés alapján, teljesített bármely szolgáltatás héaköteles, a Vevő – az Eladó által kiállított érvényes, héát tartalmazó számla kézhezvételekor – a Szolgáltatások vagy az Áruk ellenértékének teljesítésével egyidejűleg a Szolgáltatások vagy az Áruk után fizetendő héa értékével megegyező további összeget fizet az Eladó részére.
(h) A Vevő a Szerződés szerint fizetendő összegeket teljes egészében megfizeti, bármilyen levonás nélkül, legyen az beszámítás, ellenkövetelés, engedmény, csökkentés vagy egyéb, hacsak jogszabály másként nem rendelkezik. 
(i) Bármely kifizetés csak akkor tekintendő teljesítettnek, ha azt az Eladó lehívható pénzeszközök formájában megkapta.
(j) A Szerződés alapján az Eladónak fizetendő valamennyi összeg a Szerződés megszűnésével bármely egyéb rendelkezés ellenére azonnal esedékessé válik.
(k) Ha a Vevő a Szerződés alapján az Eladónak fizetendő bármely összeg megfizetését nem teljesíti a fizetési határidőre:
(i) a Vevőt az Eladóval szemben a vonatkozó jogszabályban megengedett legnagyobb mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli; és
(ii) az Eladó – saját mérlegelése alapján és a Vevővel szembeni felelősségvállalás nélkül – felfüggesztheti a Szerződés és valamennyi, az Eladó és a Vevő között létrejött egyéb Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és valamennyi, az Eladó és a Vevő között létrejött egyéb Szerződést.
(l) Ha a Vevő bármely összeget anélkül fizet meg az Eladónak, hogy azt felosztaná a konkrét adósságok vagy kötelezettségek között, az összeget az Eladó által megfelelőnek ítélt módon kell felosztani. Az Eladó a megfizetett összeget teljes egészében egy vagy több olyan konkrét tételhez rendelheti, amelyekre vonatkozóan a fizetés esedékessé vált, ahelyett, hogy azokat az összes olyan tételhez rendelné, amelyekre vonatkozóan a fizetés esedékessé vált.
(m) A Vevő köteles a mindenkor hatályos, alkalmazandó törvények, jogszabályok, rendeletek és szabályzatok szerint eljárni, ideértve az adatvédelemre vonatkozó, valamint a vesztegetés és korrupció elleni rendelkezéseket is. A Vevő köteles betartani az Egyesült Királyság vesztegetés elleni törvényében (a továbbiakban: a törvény) foglalt előírásokat, és nem folytathat olyan tevékenységet, gyakorlatot, illetve nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a törvény 1., 2. vagy 6. cikke értelmében bűncselekménynek minősülne, amennyiben az ilyen tevékenység vagy gyakorlat végzésére, illetve az ilyen magatartás tanúsítására az Egyesült Királyságon kívül került sor.  Ezenkívül a Vevőnek be kell tartania az alvállalkozók általi teljesítését, és gondoskodnia kell arról, hogy az alvállalkozók teljesítsék az Egyesült Királyság modern rabszolgaságról szóló törvényének (2015) követelményeit, ideértve annak biztosítását, hogy a kényszermunka minden formáját kiküszöböljék üzletéből.

16. Elállás 

(a) A Vevő bármely szerződéstől kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával állhat el.
(b) Abban az esetben, ha az Eladó elfogadja a Vevőnek a Szerződés egészétől vagy valamely részétől történő elállását, az Eladó – a Vevővel szemben fennálló egyéb jogai sérelme nélkül – jogosult a Vevőtől elállási díjat követelni. Az elállási díj megfelel az elállással érintett szerződés típusának. Az Eladó által a Vevő előírásainak megfelelően gyártott egyedi Árukra vonatkozó Szerződések esetén a szerződéses ár 100%-ának megfelelő elállási díj is felszámítható a Megrendelés Visszaigazolásának megküldését követően.
(c) Abban az esetben, ha az Eladó olyan Árukra vagy Szolgáltatásokra (vagy mindkettőre) vonatkozó Szerződéstől való elállást fogad el, amelyek a megrendelés alapján a Vevő különleges igényeinek megfelelően teljesítendők, a Vevő a Feltételek 16. szakaszának (b) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott elállási díj megfizetésén túl viseli az Eladónál a Szerződéstől való elállás napjáig felmerült összes költséget is.

17. Szellemi tulajdon

(a) A Vevő tudomásul veszi, hogy:
(i) az Eladó által vagy az Eladó megbízásából készített Árukhoz és bármely, az Árukkal vagy azok fejlesztésével kapcsolatos anyaghoz (ideértve – többek között – a rajzokat, terveket, mintákat, modelleket és az ezekhez hasonló egyéb tételeket is) („Árukkal kapcsolatos anyagok”) fűződő szellemi tulajdonjogok az Eladó vagy (adott esetben) az Áruk harmadik fél gyártói tulajdonát képezik;
(ii) a jelen Feltételek és a Szerződések egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az az Árukhoz vagy az Árukkal kapcsolatos anyagokhoz fűződő szellemi tulajdonjogokhoz tartozó bármely engedélyt vagy jogot a Vevőre ruházna. A Vevő jogosult az Áruk viszonteladására azzal, hogy az Eladó ellenőrzési joggal rendelkezik a védjegyeinek az Európai Gazdasági Térségen vagy más olyan joghatóságon belüli használata felett, ahol az Áruk értékesítésre kerülnek, és a Vevő szükség szerint segíti az Eladót annak megakadályozásában, hogy párhuzamos importőrök az Eladó jogait gyengítsék; és
(iii) az Árukon rögzített vagy feltüntetett védjegyekben foglalt bármely cégérték kizárólag az Eladó vagy a védjegyek bármely más, mindenkori tulajdonosának a javát szolgálja.
(b) A Vevő az Árukat nem láthatja el új csomagolással, és az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedheti meg az Eladó Árukon feltüntetett védjegyeinek vagy egyéb szövegeinek vagy jelzéseinek a törlését, olvashatatlanná tételét vagy eltávolítását, illetve nem tüntethet fel további jelzéseket vagy szövegeket.
(c) A Vevő nem használhat (a jelen Feltételekben vagy a Szerződésekben meghatározottaktól eltérően), illetve nem törekedhet arra, hogy bejegyezzen semmilyen védjegyet vagy kereskedelmi nevet (ideértve a cégneveket is), amely bármely olyan védjeggyel vagy kereskedelmi névvel azonos, vagy arra az összetéveszthetőségig hasonlít, vagy azt magában foglalja, amely az Eladó tulajdonában áll vagy amelyre az Eladó jogot formál a világon mindenütt.
(d) Ha bármikor felmerül, hogy az Áruk bármely harmadik fél jogait sértik, vagy ha – az Eladó megalapozott véleménye szerint – annak felmerülése valószínűsíthető, akkor az Eladó választása szerint, és saját költségére jogosult: 
(i) az Árukat a jogsértés elkerülése érdekében módosítani vagy kicserélni; 
(ii) a Vevő számára biztosítani a jogot, hogy az Árukat továbbra is használhassa; 
(iii) visszavásárolni az Árukat a Vevő által fizetett áron, az Eladó által a saját berendezéseire alkalmazott ráta alapján számított értékcsökkenés levonásával.
(e) A Vevő haladéktalanul értesíti az Eladót:
(i) az Árukhoz vagy az Árukkal kapcsolatos anyagokhoz (vagy mindkettőhöz) fűződő szellemi tulajdonjog valós, kilátásba helyezett vagy vélt megsértéséről, amiről a Vevő tudomást szerez; és 
(ii) bármely harmadik fél általi követelésről, amiről a Vevő tudomást szerez, és amely szerint a z Áruk értékesítése vagy reklámozása, vagy az Árukkal kapcsolatos anyagok használata (vagy mindkettő) bármely személy jogait sérti.
(f) A Vevő vállalja, hogy (az Eladó kérésére és költségére) megtesz mindent, ami észszerűen szükséges ahhoz, hogy a Feltételek 17. szakaszának (e) bekezdésében hivatkozott bármely jogsértéssel vagy követeléssel kapcsolatos eljárás megindításában vagy elhárításában az Eladót segítse, és a Vevő kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával állapodik meg, tesz beismerést vagy nyilatkozatot az ilyen követelések tekintetében. 
(g) Abban az esetben, ha harmadik fél a Vevővel szemben követeléssel lép fel, eljárást vagy pert indít az adott fél jogainak, az Árukban vagy az Árukkal kapcsolatos anyagokban (vagy mindkettőben) fennálló szellemi tulajdonjogok általi megsértése miatt, az Eladó a saját költségén védekezik az ilyen eljárásban, perben vagy követeléssel szemben, azzal, hogy: 
(i) a Vevő írásban haladéktalanul tájékoztatja az Eladót bármely ilyen követelésről, eljárásról vagy perről; és
(ii) az Eladó kizárólagos irányítást kap a követeléssel szembeni vagy az eljárás vagy per során történő védekezésben, valamint azzal a feltétellel, hogy az Eladó nem vállal felelősséget és nem védekezik semmilyen követeléssel szemben vagy eljárás vagy per során, amennyiben a jogsértések abból vagy azzal összefüggésben merülnek fel, hogy az Árukban vagy az Árukkal kapcsolatos anyagokban (vagy mindkettőben) nem az Eladó vagy meghatalmazott képviselője hajtott végre változtatásokat, vagy az Árukat vagy az Árukkal kapcsolatos anyagokat (vagy mindkettőt) nem az Eladó által előzetesen írásban meghatározott, vagy kifejezetten jóváhagyott árukkal vagy harmadik fél által előállított anyagokkal használták vagy kapcsolták össze, vagy ha a követelés, eljárás vagy per abból ered, hogy az Eladó teljesítette a Vevő által az Árukra vonatkozó Előírásokban kért változtatásokat, vagy azok a Vevőtől származó, általa tervezett vagy választott jogsértő tételekből erednek.
(h) Az Eladó megtéríti a Vevő számára a Feltételek 17. szakaszának (g) bekezdésében foglalt jogsértés miatt jogerős ítélettel a Vevőre kiszabott kártérítési kötelezettség összegét.
(i) A Szolgáltatásokban fennálló, azokból eredő vagy azokkal kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjog az Eladót illeti meg.(j) Az Eladó anyagaiban, berendezéseiben, dokumentumaiban vagy egyéb tulajdonában fennálló valamennyi szellemi tulajdonjog az Eladó vagy licenciaadói kizárólagos tulajdonát képezi, és azok kérés esetén az Eladó részére visszaszolgáltatandók. 

18. Kereskedelmi tilalmak

(a) A Vevő az Eladóval szemben vállalja, hogy a Vevő az Árukat nem értékesíti tovább vagy szolgáltatja más módon olyan harmadik fél részére, amely az Amerikai Egyesült Államokban vagy az Európai Unió valamely tagállamában törvényi kereskedelmi tilalom alá esik („szankcionált harmadik fél”). 
(b) A Feltételek 18. szakaszának (a) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül, ha az Eladó értesül arról vagy alapos okkal feltételezi azt, hogy a Vevő szankcionált harmadik fél részére kívánja továbbértékesíteni vagy más módon szolgáltatni az Árukat, az Eladó jogosult a Vevőnek adott értesítéssel az Áruk egészének vagy bármely részének az átadását megtagadni, és ezért a Vevővel szemben semmiféle felelősség nem terheli. 

19. Felelősség korlátozása és kizárása

(a) A 19. SZAKASZ (B) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT FELTÉTELRE ÉS MINDEN MÁS FELTÉTELRE IS FIGYELEMMEL ÉS AZOK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL AZ ELADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A VEVŐVEL SZEMBEN AKÁR SZERZŐDÉS VAGY JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSSAL (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT OLYAN (MEGHATÁROZÁS SZERINTI) VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE VALAMELY ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSI SZERZŐDÉSBŐL (VAGY VALAMELY SZERZŐDÉS ÁRUKRA ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉBŐL) EREDŐEN VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN MERÜLTEK FEL.
(b) A jelen Feltételek bármely rendelkezésének sérelme nélkül, az Eladó nem korlátozza, illetve nem zárja ki a csalással vagy szándékos megtévesztéssel vagy a saját gondatlanságából vagy munkavállalói, megbízottai és alvállalkozói gondatlanságából eredő halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségét.
(c) A 19. SZAKASZ (B) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT FELTÉTELRE ÉS MINDEN MÁS FELTÉTELRE IS FIGYELEMMEL ÉS AZOK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL AZ ELADÓ VEVŐVEL SZEMBEN VÁLLALT TELJES FELELŐSSÉGE BÁRMELY ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSI SZERZŐDÉSBŐL (VAGY VALAMELY SZERZŐDÉS ÁRUKRA ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉBŐL) EREDŐEN VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN, AKÁR SZERZŐDÉS VAGY JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSE, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁS MIATT FELMERÜLŐ VESZTESÉGEK TEKINTETÉBEN SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM HALADHATJA MEG A VEVŐ KÖVETELÉSÉRE OKOT ADÓ SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉT.
(d) A VEVŐ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A JELEN FELTÉTELEKBEN RÖGZÍTETT KORLÁTOZOTT GARANCIAVÁLLALÁSOK ÉS AZ ELADÓ VALAMENNYI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSA ÉS -KIZÁRÁSA ÉSZSZERŰ, ÉS AZOK TÜKRÖZŐDNEK AZ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (VAGY – ADOTT ESETBEN – MINDKETTŐ) ÁRÁBAN, ÉS A VEVŐ VÁLLALJA A KOCKÁZATOT, ÉS ASZERINT KÖT BIZTOSÍTÁST (VAGY MINDKETTŐ)
.
(e) Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen, a Vevőt ért Veszteségért abban az eseten, ha az árajánlatban vagy a Megrendelés Visszaigazolásában foglalt bármely információt az Áruktól és a Szolgáltatásoktól eltérő egyéb termékekkel kapcsolatban használják fel.
(f) A jelen 19. szakaszban foglalt Feltétel a Szerződés megszűnését követően is hatályban marad.

20. Vis maior

(a) Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő felé a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének vis maior esemény miatt bekövetkező késedelméért vagy meghiúsulásáért.
(b) Ha a vis maior esemény negyvennégy (44) Munkanapon túl akadályozza az Eladót bármely Áru vagy Szolgáltatás (vagy mindkettő) biztosításában, az Eladó egyéb jogai és jogorvoslati lehetőségei korlátozása nélkül jogosult a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal felmondani a Vevővel kötött Szerződést.

21. Nemteljesítés, felmondás, lefoglalás, felfüggesztés; vitarendezés

(a) Az Eladó a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:
(i) a Szerződés szerint fizetendő bármely összeg megfizetését a Vevő a fizetési határidő napján elmulasztja; vagy
(ii) a Vevő az Eladóval kötött Szerződését más módon megszegi, és a szerződésszegést, amennyiben az orvosolható, és arról a Vevő előzetes írásbeli értesítést kapott, az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) Munkanapon belül nem orvosolja; vagy
(iii) az Eladó felmond bármely más, az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződést; vagy
(iv) a Vevő fizetésképtelen vagy adósságai megfizetésére képtelen, vagy azzá válik, vagy adósságai törlesztését felfüggeszti vagy azt kilátásba helyezi, vagy az esedékesség napján képtelen az adósságait megfizetni vagy beismeri adósságfizetési képtelenségét; vagy
(v) a Vevő tárgyalásokat kezdeményez hitelezői mindegyikével vagy egy csoportjával adósságai átütemezése érdekében, vagy hitelezőinek bármilyen, a fizetőképességét megőrző összeolvadástól eltérő célú egyezségre tesz javaslatot vagy azokkal ilyen egyezséget köt;
(vi) a fizetőképességet megőrző összeolvadástól eltérő célból a Vevő felszámolására vonatkozó vagy azzal kapcsolatos keresetet nyújtanak be, értesítést adnak, határozatot hoznak vagy utasítást adnak;
(vii) a Vevő hitelezője vagy jelzálogosa a Vevő vagyonának egészét vagy részét zár alá veszi, birtokba veszi, vagy foglalási, végrehajtási, elkobzási vagy más hasonló eljárást kezdeményez vagy érvényesít, vagy azért pert indít, és az ilyen zár alá vételt vagy eljárást tizennégy (14) napon belül nem szüntetik meg;
(viii) vagyonfelügyelő kijelölését kérelmezik a bíróságtól vagy arról végzés születik, vagy ha vagyonfelügyelő kijelölésére vonatkozó szándékról szóló értesítést adnak, vagy ha a Vevőhöz vagyonfelügyelőt jelölnek ki; 
(ix) a Vevő minőségi vagyonát terhelő zálogjog jogosultja jogosulttá válik vagyonfelügyelő kijelölésére vagy vagyonfelügyelőt jelölt ki;
(x) egy személy jogosulttá válik arra, hogy csődgondnokot jelöljön ki a Vevő vagyona tekintetében, vagy a Vevő vagyona tekintetében csődgondnok kijelölésére kerül sor;
(xi) a Feltételek 21. szakasza (a) bekezdésének (iv)–(x) pontjában leírt eseményekkel azonos vagy azokhoz hasonló hatással bíró bármely esemény felmerül vagy eljárás indul a Vevő tekintetében bármely joghatóság területén, amely alá tartozik;(xii) a Vevő felfüggeszti vagy megszünteti összes vagy lényegében az egész üzleti tevékenységét, vagy azt kilátásba helyezi;
(xiii) a Vevő pénzügyi helyzete olyan mértékben megromlik, hogy az Eladó véleménye szerint veszélybe kerül a Vevő képessége arra, hogy Szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen.
(b) Abban az esetben, ha az Eladó a Feltételek 21. szakaszának (a) bekezdésében foglaltak alapján felmondja a Szerződést, az Eladó (saját mérlegelése alapján és a jelen Feltételekben foglalt vagy másként fennálló egyéb jogai sérelme nélkül) jogosult a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel az alábbiak közül egyet vagy többet (amennyiben azok egymással összeegyeztethetők) megtenni:(i) a Vevővel kötött bármely szerződés alapján átadandó Áruk kiszállítását felfüggeszteni;(ii) valamennyi olyan Áru értékesítésére vagy használatára vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt visszavonni, amelynek tulajdonjoga nem szállt át a Vevőre („releváns áruk”)(iii) felszólítani a Vevőt, hogy valamennyi releváns árut adjon át az Eladónak; és a Vevő ezt köteles megtenni, ellenkező esetben az Eladó jogosult azokba a helyiségekbe belépni, ahol a releváns árukat tartják vagy vélhetően tartják, és visszavenni az Árukat anélkül, hogy felelősséget viselne a Vevő helyiségeiben, gépeiben és berendezéseiben keletkezett kárért.(c) A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elé kell terjeszteni, és azokat végső soron a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbírósági szabályai, vagy a hivatkozott szabályokkal összhangban kinevezett egy vagy több választottbíró révén kell rendezni. A választottbírósági eljárás helye: Budapest a Szerződésre nézve pedig Magyarország joga irányadó. A választottbírósági eljárás nyelve: magyar.

22. Titoktartás 

Az Eladó és a Vevő („átvevő fél”) egyaránt köteles minden bizalmas jellegű és a másik fél („közlő fél”), annak munkavállalói, megbízottai vagy alvállalkozói által az átvevő fél felé közölt műszaki vagy kereskedelmi know-how-t, leírást, találmányt, folyamatot vagy kezdeményezést, valamint a közlő fél üzletét, termékeit és szolgáltatásait érintő minden egyéb, az átvevő fél által megkapott bizalmas információt szigorúan bizalmasan kezelni. Az ilyen bizalmas információkat az átvevő fél kizárólag azon munkavállalóival, megbízottaival és alvállalkozóival közli, akik számára ezen információk ismerete az átvevő fél Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése céljából szükséges, és biztosítja, hogy ezek a munkavállalók, megbízottak és alvállalkozók úgy tegyenek eleget a jelen 22. Feltételben foglalt kötelezettségeknek, mintha a Szerződésben részes felek lennének. Az átvevő fél jogosult továbbá a közlő fél bizalmas információinak a jogszabályok, kormányzati szervek, szabályozó hatóságok vagy az illetékes bíróság által előírt mértékig történő közlésére. A jelen 22. Feltétel a Szerződés megszűnését követően is hatályban marad.

23. Egyéb rendelkezések

(a) Az Eladó jelen Feltételek szerinti jogai kiegészítik az Eladónak az általános jogszabályok alapján vagy egyéb módon fennálló egyéb jogait.
(b) Kettő vagy több személyből álló Vevő esetén azok egyetemleges kötelezettségekkel rendelkeznek.
(c) Az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő semmilyen Szerződést, illetve a Szerződések alapján fennálló semmilyen jogot vagy kötelezettséget (vagy – adott esetben – mindkettőt) sem részben, sem egészben nem engedményezhet, nem ruházhat át, jelzálogjoggal vagy egyéb módon nem terhelhet meg, nem adhat alvállalkozásba, és azokat egyéb módon sem engedheti át, és azokkal nem kereskedhet. A Vevő által megtenni szándékozott bármely ilyen intézkedés érvénytelen az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
(d) Az Eladó mindenkor jogosult bármely Szerződés alapján fennálló jogait vagy kötelezettségeit (vagy – adott esetben – mindkettőt) részben vagy egészben bármely személyre, cégre vagy vállalatra engedményezni, átruházni, jelzáloggal vagy egyéb módon megterhelni, azokat alvállalkozásba adni vagy bármely egyéb módon átengedni, vagy azokkal kereskedni.
(e) Az Eladó lemondása a Szerződés alapján fennálló bármely jogáról kizárólag írásban érvényes. Ha az Eladó elmulasztja a Szerződés vagy jogszabály alapján fennálló bármely joga vagy jogorvoslati lehetősége érvényesítését, vagy azokat csak részben vagy késedelmesen érvényesíti, az nem minősül az adott vagy bármely más jogról vagy jogorvoslati lehetőségről való lemondásnak. Az Eladó általi egyszeri érvényesítés nem akadályozza az adott vagy egyéb jog vagy jogorvoslati lehetőség további érvényesítését.
(f) Az Eladónak a Szerződés bármely rendelkezésének a Vevő általi megszegése vagy késedelmes teljesítése miatti bármely joglemondása nem minősül a későbbi szerződésszegésekhez vagy késedelmes teljesítésekhez fűződő jogáról való lemondásnak, és semmilyen módon nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit. 
(g) A Szerződés rendelkezéseit nem érvényesítheti olyan személy, aki nem a Szerződésben részes fél.
(h) Jelen 23. Feltétel a Szerződés megszűnését követően is hatályban marad.

24. Értesítések

(a) Az Eladónak szóló, a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó Szerződés szerinti értesítéseket a Vevő írásban, előre fizetett első osztályú küldeményként adja fel, vagy személyesen kézbesíti a következő címre: Watson – Marlow Kft.,1103 Budapest, Kőér utca 2/A vagy az Eladó által a Vevőnek adott értesítés szerinti egyéb címre és egyéb személynek címezve.
(b) A Vevőnek szóló, a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó Szerződés szerinti értesítéseket az Eladó írásban, előre fizetett első osztályú küldeményként adja fel, vagy személyesen kézbesíti arra a címre, amelyről a Vevőtől a jelen Feltételekkel vagy a Szerződéssel kapcsolatban korábban értesítést kapott.
(c) Az értesítések kézbesítettnek tekintendők:(i) előre fizetett első osztályú küldeményként történő elküldés esetén két (2) Munkanappal a feladás után (a feladás napja ebbe nem számítandó bele); vagy(ii) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján.

 • Keresése termékkí

 • Helyi kapcsolattartó keresése

 • Segítségre vagy tanácsra

  Watson-Marlow Kft.
  1112 Budapest
  Balatoni út 2/a. B. ép. 1. em.

  Tel: +36 (1) 445 3256