MasoSine SPS 泵可处理低剪切力、超高粘度的产品,几乎没有脉冲现象

Contact us


如需購買產品,請通過以下方式聯繫我們

電話: +88 62 7728 7026

傳真: +88 62 2662 7668

你也可以給我們發電子郵件或者查詢你附近的經銷商

Overview

MasoSine SPS 手册

MasoSine SPS 手册

立即下载

MasoSine 流程泵

MasoSine SPS 电源机架无论安装在新设备内,还是寻求替换当前的泵,MasoSine SPS 泵都是提高性能并使拥有成本最小的
理想解决方案。

MasoSine SPS 泵的正弦型转子设计使剪切力较小,泵送更温和,可安全地输送易碎产品,没有变质风险。

SPS 泵适用于压力可达 15 bar (225psi)、流量可达 90000 升/小时(434加仑/分钟)的卫生型和工业型应用。可输送粘度为 1cP 到 800万 cP 的产品,强大的吸力可达 0.85bar。

SPS 泵可恒定供给所有食品、肉类、乳制品及浓缩液。可安全处理达 60 毫米的柔软固体,同时维持终端产品质量,提供高产率。

维护仅需几分钟,而且可由生产线技工现场进行。更换现成的磨损件,恢复至“新泵”性能,不需要重新加工或使用超大零件。MasoSine对 SPS系列产品的泵壳和前盖均提供二十年质保。

它如何工作

 

优点

特色优点
独有的正弦型转子 温和、低剪切力的泵送作用,防止输送产品时曝气或起泡
单转子设计 几乎无脉冲现象,产品流平稳,不需要辅助阻尼器,确保了流程和产品质量
抽水形成的真空高度可达 28” Hg (30 英尺)(0.85 bar) 可安全泵送 1 - 800万 cP 的高粘度产品
单转子设计 超低脉冲现象
适合易碎微粒的大型泵室 可安全处理含有软固体的产品,保护产品完整性
重型结构 处理高压应用
简易设计、单轴、单转子和单密封,无定时齿轮装置 维护和清洁仅需几分钟,而且可由生产线技工现场进行。

 

流量参数

型号 最大颗粒尺寸 每转
排量
速度  最大流量 最大
压力
最大
温度

轴直径
轴高度
  毫米 英寸 美制加仑 rpm 升/小时 美制加仑/分钟 bar bar  C  F 毫米 英寸 毫米 英寸
SPS 100 10 0.39 0.08 0.021 1,000 4,800 21.1 10 145 180 356 18  0.71  72  2.83
SPS 200 20 0.79 0.13 0.034 1,000 7,800 34.2 10 145 180 356 28  1.10  95  3.74
SPS 250 22 0.87 0.24 0.063 800 11,520 50.5 15 217 180 356 25  0.98  146  5.75
SPS 300 30 1.18 0.50 0.132 600 18,000 78.9 15 217 180 356 28  1.77  150  5.91
SPS 400 48 1.89 1.16 0.305 600 41,760 183.2 15 217 180 356 50  1.97  195  7.68
SPS 500 50 1.97 1.92 0.505 600 69,120 303.2 15 217 180 356 50  1.97  235  9.25
SPS 600 60 2.36 2.75 0.724 600 99,000 434.2 15 217 180 356 65  2.56  235  9.25
SPS 600L 60 2.36 2.75 0.724 600 99,000 434.2 10 145 180 356 65 2.56 235 9.25

性能

这些曲线只是理论上的。实际性能可能受压力和粘度的影响。

SPS100-250 性能

SPS 300-600 性能曲线

立体剖视图

SPS 立体剖视图

SPS 100 - SPS 600L 尺寸

SPS 泵尺寸

型号 L    L1 L2 S1 
分钟 最大         
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
SPS 100  735 28.9  860 33.9  292 11.5  800  31.5  89  3.5 
SPS 200  740 29.1 960 37.8 345  13.6  800  31.5  93  3.7 
SPS 250  872  34.3  1,091 43  428 16.9  800   31.5  114 4.5 
SPS 300  985 38.8  1,382 54.4  492  19.4  1,100  43.3  128  5.0 
SPS 400  1,235 48.6  1,805  71.1  619  24.4  1,300  51.2  169  6.7 
SPS 500  1,300 51.2  1,640  64.6  659  25.9  1,300  51.2  131  5.16 
SPS 600  1,755 69.1  2,200  86.6  771  30.4  1,400  55.1  319  12.6 
SPS 600L 1,302 31.3 2,100 82.7 686 27.0 1,400 55.1 234 9.2
型号   B B1 H1 H2
    分钟 最大 分钟 最大 分钟 最大
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
SPS 100  210 8.3  97  3.8  121  4.8  300  11.8  330 13 202   8.0  232 9.1 
SPS 200  210 8.3  106  4.2  137  3.4   314 12.4  344  13.5  208  8.2  238  9.4 
SPS 250 210 8.3 126 4.96 156 6.14 375 14.8 445 17.5 250 9.84 290 11.4
SPS 300  280 11  156  6.1  182  7.2  426  16.8  490  19.3  270  10.6  310  12.2 
SPS 400  380 15  192  7.6  208  8.2   303  19.9  567 22.3  318  12.5  358  14.1 
SPS 500 380 15 212 8.35 235 9.25 560 22 623 24.5 348 13.7 388 15.3
SPS 600 400 15.8   274 10.8  274  10.8  630  24.8  700   27.6 353  13.9  433  17.1 
SPS 600L 400 15.8 270 10.6 274 10.8  675 26.2 757 29.8 390 13.4 487 19.2

 

产品数据表下载

120DV datasheet

手册下载

  SPS 100-SPS 500            SPS 600

  MasoSine SPS          SPS-600

  • Contact us

    如需購買產品,請通過以下方式聯繫我們

    電話: +88 62 7728 7026

    傳真: +88 62 2662 7668

    你也可以給我們發電子郵件或者查詢你附近的經銷商